top of page

3. Do la segonda viera: Kreis der Kunstschaffenden

Pra la senteda generela ai 21 de fauré dl 1942 iel nasciù l’idea de cumpré uni ann n’opra y de mëter pona su n museum dl artejanat. Per fé chësc fòvel unì numinà n cumité. Bele pra la mostra da d’instà dl 1942 iel unì cumprà trëi opres per l museum. Danz che l’idea dl museum fova tumeda tl’ega pervia dla se­gonda viera.

Davia che l cumisser Sanoner ti à lascià la sala dla mostres ala Wehrmacht ne n’àn pudù fé deguna mostra da d’instà ti ani 1944 y 1945.

Do la viera se à la situazion inò normalisà y bele d’autonn dl 1945 iel ruvà n valgun artisć nueves te cunsëi, danter l auter Viktor Moroder dl Tannenheim, Raimund Mureda, Milly Schmalzl y Rudolf Moroder de Rudolfine. L cunsëi fova a una de jì inant cun motifs religëusc, ma ne fajan nia do a d’autri stii da pludagiut y se ispiran plutosc a nosc tëmps. N purvova ora d’autri materiai, cossa che univa criticheda dai scultëures.

Tl 1946 àn pudù scumencé cun l’atività dla lia. Te chël ann ova la lia 79 cumëm­bri, danter l auter 12 ferlëigri y sies ëiles. L prutagonist d’atività tl tëmp riesc do la segonda viera mundiela fova Rudolf Moroder Rudolfine, presidënt da ntlëu­ta dla lia y dal ‘60 al ‘64 ambolt de Urtijëi. Per la mostra da d’instà dl 1946 fòvel unì metù a jì n cuncors de criples. Tla giuria fòvel Raimund Mureda, Ludwig Moroder, Albino Pitscheider, Luis Piazza y Alois Insam. L ie unì premià Finy Martiner, Frieda Prinoth, Ulrike Schmalzl y Milly Schmalzl. Tl protocol dla lia iel scrit che la lia à per l prim iede arjont si travert, che fova chël de se destan­zië dal tradiziunel y dal stil nazarenn, jan a crì stredes nueves. Suzes à abù i relieves, nia plu la criples ulache n pudova spusté i mandli. Sëuraprò fòvel na majera variazion de materiai che dant: lën, ghips, mauta, ceramica y sas. I artisć jëuni ne ulova nia fé do ai libri o ziplé prudoc turistics; ma i fova animei dala modernità.

Na mostra mpurtanta dl ‘46 fova nce l’espusizion de opres de Śepl Moroder da Jumbierch, davia che l fova l aniverser di 100 ani do si nasciuda.

Tl ann 1947 fòvela pona tan inant che n à despartì l’ert dal artejanat. N chël ann iel stat doi mostres: chëla d’ert fova tla sënta dla lia, chëla de artejanat fova tla Scola Elementera. I criteres per pudëi fé pea pra la mostra d’ert fova bëndebò ri­gurëusc. La minonghes n con’ dla mostra fova despartides: a vel’ un ti desplajòvel che l manciova la pert tradiziunela.

La formes de esprescion nueves ne univa nia drë’ ntendudes dala majera pert dla jënt, cis sce l corp uman univa prejentà te na maniera stiliseda. I prevesc judova pro a tizé su la cuestion. L scultëur jëunn Siegfried Moroder Rudolfine ova metù ora tla mostra n torso de n’ëila de mauta cueta (terracotta) de chël che l univa scialdi bruntlà tl luech. Perchël ie l’oma dl scultëur unida tla mostra, se à metù l corpus delicti te si sportula da cumpré ite y s’l à tëut pea a cësa.

La doi mostres à fat unì su tan de descuscions y tenscions che l univa tenì su duta l’atività dla lia. Perchël à l cumisser Leo Prinoth nvià duc i artejans a na senteda, ulache l ie nce unì cunedì l program y l inuem nuef. Da ntlëuta inant ne n’ova la lia nia plu inuem “Ausstellungsverein für Kunst- und Kunstgewerbe” ma “Kreis der Kunstschaffenden”. Da moinlà dassova chësta lia mé plu mëter ora opres che rujenova la rujeneda de si tëmp. Copies y imitazions de stii ne fova nia plu lascedes pro. Na giuria dassova asseguré che i “acte” sibe fac cun fi­nalità artistica y nia sensuela. Chisc pruvedimënc dassova purté pro che i artisć ciafieie inò y che l unissa miurà l inuem de Gherdëina. La lia univa mpo meneda inant dal medemo cunsëi cun a cë Rudolf Moroder Rudolfine.

bottom of page