top of page
  • Circolo - Lia Mostra d'Ert

70 Jahre Egon Rusina: Eine Hommage

Updated: Jun 18, 2020


egon_rusina_comunicat_stampa_lad_deu_ita
Download • 148KB

Cie che é mparà dala cëures - 70 ani Egon Rusina

Prejentazion dl liber, mostra y spetacul de video tla sënta dla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi

"Plu dagiut ulovi me rebelé cun mi dessënies – ncuei ie mi maniera de viver na esprescion de prutesta," conta l pitëur de Gherdëina Egon Moroder Rusina, che à chëst ann cumplì i 70 ani y sta truep de si vita cun la doi cëures tl bosch.

L fotograf Peter Schatzer y l‘autëura Martina Mantinger de Funes à acumpanià la persona particulera n ann alalongia, per udëi coche ie si maniera de pensé y de viver. Nsci iel nasciù n liber che mostra su truepa pertes de chësc moler: si lecorc da pitl, si lëures plu mpurtanc y si maniera de viver al didancuei, purvan a caraterisé l artist che ne uel nia unì tlamà artist.

L’opra che ie unida data ora dal editëur Raetia unirà prejenteda tla sënta dla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi deberieda cun na mostra y n spetacul de video de Peter Schatzer y Martina Mantinger n sada ai 19 d’utober dala 18.00.

Prejentazion dl liber, spetacul de video y mostra „Persona y moler tla pultreda“ EGON RUSINA

de Peter Schatzer y Martina Mantinger

tla sënta dla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi

Giaurida n sada ai 19 d‘utober 2019 dala 18.00

La mostra ie davierta dai 20 ai 23 d‘utober.
3 views0 comments
bottom of page