• Circolo - Lia Mostra d'Ert

Senteda Generela dla Lia Mostra d’Ert

SA/SAB 07.01.12, ore 20.30 Uhr Senteda Generela dla Lia Mostra d’Ert La Lia Mostra d’Ert nvieia duc i cumëmbri y duc i nteressei (o bunderlëusc) ala senteda generela, n sada ai 7 de jené 2012 dala 20:30 tla bibliotech d’ert dl Circolo a Urtijëi. Prejenteron nosta atività y l bilanz dl 2011 y la ideies per l 2012. ...y na viva fajerons sambën ënghe cun duc i prejënc! Per l ann nuef chirons nce persones dinamiches y criatives che ëssa ueia de zapé ite tl cunsëi dla lia. Es’a danter 0 y 99 ani? Ueia de lauré per debant y de avëi for stress? De udëi coche dajon ora scioldi publics? De avëi la s(t)ënta tl zënter dla capitela de Gherdëina? De te dé ju cun persones nteressantes? De mëter a jì uni sort de manifestazions cultureles (y manco cultureles)? De vester daviert te na valeda stluta? Po’ vië nce tu a fé pert dl cunsëi dla Lia Mostra d’Ert y/o nce dla redazion dl Puhin. Per nfurmazions: info@circologardena.org o  333 687 02 83.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Senteda generela

4.1.2019 N program rich Pra la senteda generela dl Circolo Lia Mostra d’Ert iel unì mustrà su l’atività drët rica fata ntan l ann Ert – Nce chëst ann se à l cunsëi dl Circolo mpenià a pité n prugram r

Senteda generela

SADA 03.01.15, ore 20.30 Uhr Senteda Generela dla Lia Mostra d’Ert L Cunsëi dl Circolo - Lia Mostra d'Ert Ve nvieia de cuer ala SENTEDA GENERELA n sada, ai 03.01.2015 dala 20.30 tla bibliotech dla L